Zpracování osobních údajů

V návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) [dále též „GDPR“] a související právní předpisy (zejm. zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů), vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech. 

Správce osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů [dále též „Správce“] je společnost CIT-CZECH IMPORT TRADING s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178931, IČO: 24836958, DIČ: CZ24836958, se sídlem K letišti 1049/57, 16100 Praha 6 – Ruzyně. 
 2. Adresou pro doručování písemností je adresa sídla Správce. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů můžete Správce kontaktovat také na
  e-mailové adrese czechimporttrading@email.cz.
 3. U Správce není jmenován pověřenec pro ochranu osobní údajů.

Zdroje osobních údajů

 1. Správce zpracovává zejména ty osobní údaje, které jste mu sami poskytli prostřednictvím internetových stránek www.elektromeryonline.cz, telefonicky nebo v e-mailové komunikaci se Správcem.
 2. Některé osobní údaje může Správce získat rovněž z veřejně dostupných databází, jakými je např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík apod.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

 1. Za účelem zpracování osobních údajů využívá Správce několik právních základů.
 2. Hlavním právním základem pro zpracování osobních údajů Správcem je nezbytnost takového zpracování pro plnění smlouvy, kterou jste se Správcem uzavřeli, jakož i pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy na vaši žádost.
 3. Dalšími právními základy pro zpracování osobních údajů Správcem jsou
  1. nezbytnost zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Správce;
  2. nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje;
  3. váš souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Jaké osobní údaje Správce zpracovává?

Správce o vás zpracovává následující osobní údaje:

 1. jméno a příjmení;
 2. fakturační adresa, dodací adresa;
 3. e-mailová adresa;
 4. telefonní číslo;
 5. identifikační číslo (IČO) fyzické osoby podnikající;
 6. daňové identifikační číslo (DIČ) fyzické osoby podnikající;
 7. číslo bankovního účtu fyzické osoby.

Účel zpracování osobních údajů

 1. Všechny osobní údaje uvedené shora Správce zpracovává pro následující účely:
  1. plnění smlouvy, kterou jste se Správcem uzavřeli, a provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy na vaši žádost (vaše registrace na webu www.elektromeryonline.cz, zadání a přijetí objednávky, uzavření kupní smlouvy, ukončení kupní smlouvy, fakturace ceny zboží, doručování zboží, reklamační řízení);
  2. nezbytné zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Správce (vyřizování nároků plynoucích z odpovědnosti za vady, nároků na náhradu škody, řešení pojistných událostí, péče o zákazníka, zlepšování služeb);
  3. nezbytné zpracování osobních údajů pro splnění právních povinností, které se na Správce vztahují (plnění povinností Správce plynoucích z právních předpisů zejm. v oblasti daní, ochrany spotřebitele či kontrol orgánů veřejné moci - př. dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).
 2. Pokud s tím vyslovíte svůj souhlas, může Správce zpracovávat vaše osobní údaje také pro zasílání nabídek jeho produktů a jiné formy přímého marketingu (newsletter zasílaný e-mailem). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím na příslušné tlačítko v přijatém e-mailu.

Kategorie příjemců osobních údajů

 1. Aby Správce mohl plnit své povinnosti plynoucí ze smlouvy, kterou s vámi uzavřel, nebo plynoucí z právních předpisů, musí vaše osobní údaje předávat následujícím příjemcům:
  1. dopravci a osoby podílející se na doručení zboží,
  2. servisní organizace,
  3. poskytovatelé platebních služeb v případě online peněžních transakcí,
  4. finanční ústavy,
  5. orgány veřejné moci v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy,
  6. poskytovatel hostingového řešení internetového obchodu,
  7. poskytovatel služby Ověřeno zákazníky,
 2. Správce předává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemcem je The Rocket Science Group LLC, Atlanta, GA, United States (poskytovatel mailingových služeb Mailchimp).

Doba zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje Správce zpracovává dle spisového a skartačního řádu po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z příslušných právních předpisů a k plnění existujícího smluvního vztahu.
 2. V případě soudního či jiného podobného sporu jsou vaše osobní údaje Správcem zpracovávány i po dobu vedení soudního či jiného podobného řízení.
 3. Má-li vůči vám Správce pohledávku či jiný nárok, zpracovává osobní údaje po celou promlčecí dobu takového nároku.
 4. Pokud Správce zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, je doba takového zpracování omezena na dobu, po kterou jste souhlas udělili, resp. do odvolání souhlasu,
  a pokud to vyžaduje účel, pro nějž byl souhlas poskytnut. Souhlas lze odvolat prostřednictvím e-mailové adresy czechimporttrading@email.cz nebo písemně na adrese sídla Správce.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

 1. Správce přijal technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 
 2. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Práva subjektů údajů

 1. Ve vztahu ke Správci máte následující práva týkající se zpracování osobních údajů:
  1. právo na přístup k osobním údajům a k informacím o účelu zpracování, o kategorii dotčených osobních údajů, o příjemci nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od vás, o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování;
  2. právo na opravu údajů, tj. na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají; máte právo i na doplnění neúplných osobních údajů;
  3. právo na výmaz („právo být zapomenut“), tj. právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají; Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; osobní údaje byly zpracovány protiprávně; osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti vztahující se na Správce; osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;
  4. právo na omezení zpracování, tj. na to, aby Správce omezil zpracování, pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; vznesli jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody vašimi;
  5. právo na oznámení ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování;
  6. právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se vás týkají a jež jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, jakož i právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné; 
  7. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, včetně profilování; pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.
 2. Svá práva týkající se zpracování osobních údajů můžete uplatňovat u Správce na adrese jeho sídla nebo prostřednictvím e-mailové adresy czechimporttrading@email.cz.
 3. Nejste-li spokojeni s vyřízením vaší žádosti Správcem nebo se domníváte, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení pravidel jejich ochrany, můžete se obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, www.uoou.cz.

Ostatní informace

 1. Správce zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně prostřednictvím informačního systému.
 2. Správce neprovádí automatické individuální rozhodování ani profilování.
 3. Tyto Informace o zpracování osobních údajů jsou účinné od 15.08.2022 a jsou k dispozici na www.elektromeryonline.cz.

 

CIT-CZECH IMPORT TRADING s.r.o.